اخبار اجتماعی » کمبود جدی دارویی در کشور روی نداده است